Tekstualni dio

Generalni urbanistički plan grada Varaždina (PDF)

Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina (PDF)
Kartografski prikazi - MJ 1:5000
1. Namjena i korištenje prostora - Prostori za razvoj i uređenje
2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti
3.1. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Promet
3.2. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Pošta i javne telekomunikacije
3.3. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Energetski sustav - Cijevni transport plina
3.4. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Energetski sustav - Elektroenergetika
3.5. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav - Korištenje voda
3.6. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih voda
4.1. Uvijeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja
4.2. Uvijeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju
4.3. Uvijeti korištenja i zaštite prostora - Oblici korištenja
4.4. Uvijeti korištenja i zaštite prostora - Područja i djelovi primjene planskih mjera zaštite
Prilozi GUP-a - Kartografski prikazi - MJ 1:5000
0.1. Dosadašnji Urbanistički plan grada Varaždina - Plan namjene površina - Osnovna ulična mreža
0.2. Namjena i korištenje prostora - Postojeće stanje
0.3. Morfologija - Postojeće stanje
0.4.1. Zeleni sustav grada Varaždina - Postojeće stanje

0.4.2. Zeleni sustav grada Varaždina