Prilog: 0.1 Dosadašnji Urbanistički plan grada Varaždina
- Plan namjene površina
- Osnovna ulična mreža