12. veljača 2014.

Zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Da

Plaća se upravna pristojba: Da

Iznos pristojbe: 70 kn

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  • Glavni projekt s uvezanom preslikom teksta izvršne lokacijske dozvole (3 primjerka)
  • Pisano izvješće o kontroli glavnog projekta (ako je kontrola projekta potrebna)
  • Izvod iz katastarskog plana (original) ili parcelacijski elaborat ovjeren od tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar nekretnina uz potvrdu nadležnog upravnog tijela koje je izdalo lokacijsku dozvolu, o usklađenosti s lokacijskim uvjetima za oblik i veličinu nove građevne čestice
  • Elaborate o geotehničkim i drugim istražnim radovima te tehnološke, prometne i druge elaborate, ako su podaci iz tih elaborata poslužili za izradu glavnog projekta
  • Dokaz da ima pravo graditi na građevnoj čestici, odnosno u obuhvatu zahvata na kojem namjerava graditi, odnosno na postojećoj građevini
  • IM-obrazac + analitički iskaz izračuna mjera građevine (original)
  • Upravnu pristojbu od 70.00 kn

 

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.


UZ GORE NAVEDENO ISPUNITE I DOSTAVITE SLIJEDEĆE OBRASCE: