12. veljača 2014.

Zahtjev za izdavanje izmjene rješenja o uvjetima građenja

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Da

Plaća se upravna pristojba: Da

Iznos pristojbe: 70 kn

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  • Idejni ili glavni projekt (3 primjerka)
  • Preslika rješenja o uvjetima građenja
  • Izvod iz katastarskog plana (original)
  • Dokaz da ima pravo graditi na građevnoj čestici, odnosno u obuhvatu zahvata na kojem namjerava graditi, odnosno na postojećoj građevini
  • Posebne uvjete tijela državne uprave nadležnog za poslove kulturnih dobara za građevinu koja se nalazi u naselju, koje je upisano u Registar kulturnih dobara RH kao kulturnopovijesna cjelina ili kao kulturno dobro
  • IM-obrazac + analitički iskaz izračuna mjera građevine (original)
  • Upravnu pristojbu od 70.00 kn

 

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.


UZ GORE NAVEDENO ISPUNITE I DOSTAVITE SLIJEDEĆE OBRASCE: