Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo

Trg kralja Tomislava 1
42000 Varaždin
Pročelnica: Mirna Kezele

T: 042/402-509
F: 042/210-742
E: [email protected]

RADNO VRIJEME

Tjedno radno vrijeme raspoređeno je u pravilu na pet radnih dana, i to:

- ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:00 do 15:00 sati,

- utorak od 7:00 do 17:00 sati,

- petak od 7:00 do 13:00 sati.

 

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama

- ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:15 do 14:45 sati,

- utorak od 7:15 do 16:46 sati,

- petak od 7:15 do 12:45 sati.

 

Iznimno, uredovno vrijeme za rad sa strankama - korisnicima zajamčene minimalne naknade službenika koji obavljaju poslove u vezi ostvarivanja prava na troškove stanovanja određuje se - utorkom, srijedom i četvrtkom - od 8:00 do 12:00 sati.

DJELATNOSTI ODJELA

  • obavlja poslove socijalne skrbi, poslove u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana,
  • poslove koji se odnose na ljudska prava, ravnopravnost spolova, odnose s vjerskim zajednicama i razvojem civilnog društva
  • socijalna skrb podrazumijeva praćenje kretanja životnog standarda građana i predlaganje mjera za zaštitu i unapređenje socijalne skrbi na razini Grada, utvrđivanje socijalnih programa i javnih potreba Grada te predlaganje i provođenje različitih oblika pomoći socijalno ugroženim građanima te obavljanje poslova vezanih uz različite oblike zaštite, posebno onih koji su vezani uz pomoć socijalno osjetljivim i ugroženim skupinama građana (ovisnicima, osobama s invaliditetom, osobama starije životne dobi, djeci, mladima, beskućnicima, žrtvama obiteljskog nasilja, stradalnicima iz rata)
  • mjesna samouprava podrazumijeva praćenje i koordiniranje rada mjesnih odbora te druge poslove u vezi razvoja mjesne samouprave te usklađivanje rada mjesnih odbora, prikupljanje i obradu prijedloga o potrebama i interesima građana na njihovu području te komunikaciju s građanima, informiranje građana, izradu programa, izvješća o radu i financijskih planova mjesnih odbora
  • poslovi civilnog društva podrazumijevaju izradu nacrta prijedloga akata za unaprjeđenje standarda za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima udruga i drugim organizacijama civilnoga društva iz proračuna Grada te standarda za njihovo praćenje i vrednovanje učinaka, pripremu analiza i izvješća o utrošku sredstava koja su, kao potpora programskim aktivnostima, osigurana i isplaćena udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna Grada Varaždina te provedbu, koordinaciju i praćenje dodjele bespovratnih sredstava projektima i programima udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna Grada Varaždina (raspisivanje i provođenje natječaja te ugovaranje projekata, koordinacija suradnje s tijelima uključenima u njihovu provedbu, prikupljanje i analiza podataka o provedbi projekata, nadzor pravovremenog i namjenskog trošenja sredstava te financijskog izvješćivanja, izvješćivanje nadležnih tijela o napretku provedbe; pružanja informacija i stručne pomoći potencijalnim prijaviteljima i provoditeljima projekata)
  • obavlja i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.