Upravni odjel za kulturu i obrazovanje

Preradovićeva 10
42000 Varaždin
Pročelnica: Draženka Dević

T: 042/658-040
F: 042/658-041
E: [email protected]

RADNO VRIJEME

Tjedno radno vrijeme Odjela raspoređeno je u pravilu na pet radnih dana, i to:

- ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:00 do 15:00 sati,

- utorak od 7:00 do 17:00 sati,

- petak od 7:00 do 13:00 sati.

 

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama

- ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:15 do 14:45 sati,

- utorak od 7:15 do 16:45 sati,

- petak od 7:15 do 12:45 sati.

DJELATNOSTI ODJELA

  • obavlja poslove praćenja rada i upravljanje u ustanovama u kulturi kojih je Grad osnivač
  • osigurava uvjete za ostvarenje javnih potreba u kulturi te
  • osigurava stručnu pomoć u realizaciji programa
  • prilikom realizacije kulturnih manifestacija značajnih za Grad, upravni odjel preuzima aktivnu funkciju u njihovoj organizaciji, provođenju i nadzoru
  • obavlja poslove kojima se osiguravaju potrebe stanovnika u području brige o djeci, obrazovanju i odgoju, potrebe stanovnika u području kulture, sporta i tehničke kulture
  • izrađuje prijedloge i akte koji će osigurati financijske i materijalne uvjete za rad gradskim ustanovama za odgoj, obrazovanje, kulturu i sport te se brine o zakonitosti rada navedenih ustanova
  • priprema prijedloge za utvrđivanje programa odgoja i obrazovanja iznad državnog standarda, a koji se financira iz Proračuna Grada Varaždina
  • surađuje sa Zajednicom sportskih udruga Grada Varaždina i Zajednicom tehničke kulture
  • osigurava i prati namjensko korištenje financijskih sredstava koja su im dodijeljena
  • obavlja i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća