Datum objave: 19. veljača 2019. | Autor: Maja Hrešć

Najava 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina

Sazvana je 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina koja će se održati u utorak, 19.2.2019. godine, s početkom u 15:30 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Damir Habijan predložio je da se na sjednici raspravi o tri točke koje su od izrazite važnosti za građane, a tiču se baliranog otpada te razvrstavanja i prikupljanja komunalnog otpada.

Prva točka će tako biti Informacija o nastupu uvjeta za raskid Ugovora broj 352/08 o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada radi sanacije postojeće lokacije Brezje, od 24.12.2008. (kako je izmijenjen i DODATKOM od 12.05.2009. i Promemorijom dogovora sa sastanaka održanih dana 22.01.2010., 27.01.2010., 02.02.2010., 05.02.2010., 12.02.2010., 19.02.2010., 22.02.2010., 23.02.2010., 12.03.2010. i 17.03.2010. godine, od 17.03.2010.). Nastavno na to vijećnici će raspraviti i odlučiti o drugoj točci, odnosno o Prijedlogu odluke o stavljanju izvan snage Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti odlaganje baliranog miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina.

Na prethodnoj sjednici s dnevnog reda je skinuta točka Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina jer ista nije prošla savjetovanje s javnošću pa će sada, nakon provedenog savjetovanja, ova točka ponovo biti aktualizirana.