Datum objave: 23. siječanj 2019. | Autor: Maja Hrešć

Najava 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina Damir Habijan sazvao je 16. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati u četvrtak, 31. siječnja 2019. godine, s početkom u 13 sati u dvorani za sjednice Gradskog vijeća.

Predloženi dnevni red sadrži 16 točaka. Na samom početku sjednice, vijećnici će odlučivati o prihvaćanju Prijedloga odluka o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu čime se utvrđuju naselja u kojima se naplaćuje komunalna naknada, svrha komunalne naknade, obveznici i obveza plaćanja komunalne naknade,  područja zona i zone za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m³ i ostale važne stavke za provođenje ove Odluke.

Vijećnici će razmotriti i Prijedlog odluke o sklapanju sudske nagodbe radi namirenja potraživanja EKOS HOLDING d.o.o. prema Javnoj ustanovi Gradski stanovi i Gradu Varaždinu na ime kupoprodajne cijene za nekretnine na lokaciji Vilka Novaka – II faza.

Na području grada Varaždina, kao i na područjima ostalih velikih gradova, obitava određeni broj divljači koji izravno ne ugrožavaju građane, ali u pojedinim slučajevima mogu ugroziti zdravlje, imovinu ili mir građana. Slijedom toga, Gradsko vijeće će glasati o Prijedlogu zaključka kojim se donosi Program zaštite divljači za gospodarsko razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2028. godine, izrađen na temelju Zakona o lovstvu.

Aktualna tema za građane još uvijek je razvrstavanje  i prikupljanje komunalnog otpada. Prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina mijenjat će se učestalost odvoza biootpada za skupinu B, o čemu će vijećnici raspraviti na nadolazećoj sjednici.

Jedna od točaka dnevnog reda je Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Grada Varaždina kojom će se propisati da porezni obveznik koji ostvaruje dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, po osnovi obavljanja te djelatnosti, plaća porez na dohodak u paušalnom iznosu od 300,00 kuna po krevetu.

Vijećnici će raspravljati i odlučivati o koncesijama, odnosno o Prijedlogu srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija od 2019. do 2021. godine na području Grada Varaždina i Prijedlogu plana davanja koncesija na području Grada Varaždina za 2019. godinu.

Prijedlogom odluke o prihvaćanju prijenosa u vlasništvo Grada Varaždina nekretnine u Ulici Miroslava Krleže čk.br. 2892/2 k.o. Varaždin (u osnivanju), gradski vijećnici će odlučiti o prijenosu prava vlasništva navedene nekretnine s Javne ustanove Gradski stanovi na Grad Varaždin, a Grad Varaždin će tom odlukom dati suglasnost Javnoj ustanovi Gradski stanovi za prodaju parcele čk.br. 2892/1, uređenog zemljišta sa 638 m2, provođenjem javnog natječaja.

Na sjednici će se razmatrati i Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Varaždina za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2019. godini, kojom se političkim strankama raspoređuju sredstva osigurana u Proračunu Grada Varaždina za 2019. godinu, u iznosu od 340.000,00 kuna.

Na dnevnom redu 16. sjednice nalaze se i osnovne škole, odnosno Prijedlozi Statuta osnovnih škola na području Grada Varaždina (I-VII) i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin za koje će gradski vijećnici dati svoju suglasnost.

Gradsko vijeće će odlučiti o Prijedlogu odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju postrojbi i drugih snaga civilne zaštite Grada Varaždina jer je procjenom rizika utvrđeno da postrojbe civilne zaštite nisu zaživjele na terenu te uglavnom nisu upotrebljive za složene zadaće, a također će se analizirati stanje sustava civilne zaštite za prethodnu godinu, razmatrati Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za 2019. godinu te Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za razdoblje 2019. - 2022. godine.

Na samom kraju sjednice, s ciljem postizanja učinkovitije i efikasnije razine zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području grada Varaždina, Gradsko vijeće će glasati o Prijedlogu godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Varaždina za 2019. godinu.