Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Preradovićeva 10
42000 Varaždin
Pročelnik: Damir Mikulić

T: 042/658-052
F: 042/658-051
E: damir.mikulic@varazdin.hr

RADNO VRIJEME

Tjedno radno vrijeme Odjela raspoređeno je u pravilu na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka i to od 7:00 do 15:00 sati.
Uredovno rado vrijeme pisarnice od 7:00 do 15:00 sati.
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama od 8:00 do 12:00 sati.

DJELATNOSTI ODJELA

 • obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na provedbu dokumenata prostornog uređenja i graditeljstvo te zaštitu okoliša, a koji su zakonom stavljeni u nadležnost Grada, koji se odnose na:
 • vođenje upravnih i neupravnih postupaka i izdavanje akata za građenje (lokacijske dozvole, potvrde glavnog projekta, rješenja o uvjetima  građenja, rješenja za građenje, rješenje o promjeni namjene građevine),
 • vođenje postupka  i rješavanje o legalizaciji bespravno izgrađenih zgrada,
 • izdavanje akata temeljem kojih se u objektima može obavljati određena djelatnost i iste upisati u katastarski operat i zemljišnu knjigu (uporabna dozvola, uvjerenje za uporabu, potvrda o dostavi završnog izvješća nadzornog inženjera, potvrda da se za građevinu ne izdaje akt za uporabu),
 • izdavanje dozvola za uklanjanje građevina,
 • izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskih elaborata, potvrde etažnog elaborata,
 • izdavanje uvjerenja o vremenu građenja građevine,
 • vođenje evidencije prijave početaka radova, prijave nastavaka radova kao i druge evidencije i izvješća propisanim zakonima i posebnim propisima,
 • vođenje evidencije o izdanim aktima te stavljanje na uvid javnosti dokumentacije prostornog uređenja uz obrazloženje,
 • vođenje postupka iz nadležnosti resornog Ministarstva po odluci Ministarstva o prenošenju nadležnosti na Upravni odjel,
 • davanje suglasnosti vezano za ishođenje akata o građenju,
 • praćenje i analiziranje stanja u području zaštite okoliša,
 • izradu izvješća, programa, planova i stručnih podloga iz područja zaštite okoliša,
 • pripremu prijedloga općih akata vezanih za zaštitu okoliša,
 • brigu o zaštiti okoliša,
 • suradnju i odnose sa stručnim i znanstvenim institucijama, nadležnim tijelima, građanima i organizacijama na zajedničkoj provedbi programa i projekata zaštite okoliša te suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za druge poslove navedene u ovom članku,
 • druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.

Popis dokumenata

Građevinska dozvola

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole (s lokacijskom dozvolom)

Zahtjev za izdavanje izmjene i dopune građevinske dozvole

Zahtjev za izdavanje izmjene i dopune građevinske dozvole (s lokacijskom dozvolom)

Zahtjev za izdavanje izmjene građevinske dozvole u vezi s promjenom imena, odnosno tvrtke investitora

Zahtjev za poništenje-ukidanje građevinske dozvole

Uporabna dozvola

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 1. listopada 2007

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968

Lokacijska dozvola

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole

Zahtjev za produljenje važenja lokacijske dozvole

Zahtjev za izdavanje izmjene lokacijske dozvole

Zahtjev za poništenje-ukidanje lokacijske dozvole

Ostali upiti, dozvole i zahtjevi

Opći upit

Lokacijska informacija

Zahtjev za izdavanje potvrde parcelacijskog elaborata

Zahtjev za izdavanje potvrde etažnog elaborata

Zahtjev za izdavanje obavijesti o potrebnim posebnim uvjetima

Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine

Prijava početka radova na uklanjanju građevine

Prijava početka pokusnog rada

Prijava početka ili nastavka građenja

Zahtjev za izdavanje izmjene rješenja o uvjetima građenja

Zahtjev za izdavanje izmjene i dopune rješenja za građenje

Zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta

Zahtjev za izdavanje izmjene potvrde glavnog projekta

Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice