Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove

Trg kralja Tomislava 1
42000 Varaždin
Pročelnica: Mirna Kezele

T: 042/402-509
F: 042/210-742
E: mirna.kezele@varazdin.hr

RADNO VRIJEME

Tjedno radno vrijeme Odjela raspoređeno je u pravilu na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka i to od 7:00 do 15:00 sati.
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama od 7:15 do 14:45 sati

DJELATNOSTI ODJELA

 • obavlja pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove u vezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća i njegovih radnih i savjetodavnih tijela, mjesnih odbora, poslove koji se odnose na ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina, odnose s vjerskim zajednicama i razvojem civilnog društva, pomoćno-tehničke poslove i opće poslove za potrebe upravnih tijela Grada koji se odnose na:
 • stručne i administrativno-tehničke poslove organiziranja i pripremanja sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih i savjetodavnih tijela,
 • stručne, organizacijske i administrativne poslove za potrebe predsjednika, potpredsjednika, članova Gradskog vijeća i njegovih radnih i savjetodavnih tijela te klubova vijećnika,
 • izradu prijedloga zaključaka i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće u slučajevima kada pripremanje takvih akata ne spada u nadležnost drugih upravnih tijela,
 • koordiniranje izrade i normativnu obradu akata koje upravna tijela predlažu na donošenje Gradskom vijeću,
 • vođenje evidencije akata Gradskog vijeća i njegovih radnih i savjetodavnih tijela,
 • pripremu konačnih tekstova akata Gradskog vijeća za objavljivanje,
 • pomoć u radu Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i poticanje razvoja na zakonskoj i programskoj razini,
 • obavljanje poslova za tijela koja su osnovana za razvoj ljudskih prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina, odnose s vjerskim zajednicama, razvoj civilnog društva, organiziranje i unapređenje suradnje s nevladinim i civilnim udrugama kao i drugim subjektima te poticanje njihovog razvoja,
 • organiziranje svečanih sjednica Gradskog vijeća,
 • praćenje i koordiniranje rada mjesnih odbora te druge poslove u vezi razvoja mjesne samouprave,
 • prikupljanje i obradu prijedloga o potrebama i interesima građana na njihovom području te komunikaciju s građanima i informiranje građana,
 • izradu planova i izvješća o radu mjesnih odbora te financijskih planova mjesnih odbora,
 • pripremu i provođenje planova malih komunalnih akcija,
 • suradnju tijela mjesne samouprave s tijelima Grada i drugim subjektima,
 • poslove u vezi s organiziranjem i provedbom civilne zaštite u mjesnim odborima,
 • vođenje evidencije o mjesnim odborima,
 • upravljanje i nadzor nad korištenjem društvenih domova,
 • zaštite od požara i elementarnih nepogoda, civilne zaštite i poslovi gospodarenja skloništem, poslovi izrade procjena ugroženosti i zaštite stanovništva,
 • zaštitu na radu te zaštitu osoba i imovine,
 • poslove ekonomata,
 • održavanje i vođenje brige o poslovnim prostorima, instalacijama, opremi i uređajima neophodnim za rad gradske uprave,
 • osiguranje objekata i opreme upravnih tijela te osiguranje službenika i namještenika,
 • održavanje čistoće u internim prostorima Grada i druge opće poslove,
 • suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za poslove navedene u ovom stavku,
 • druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.