Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša

Trg slobode 12, drugi kat
42000 Varaždin
Privremeni pročelnik: Roberto Krajcer

T: 042/201-410
F: 042/214-990
E: komunal@varazdin.hr

RADNO VRIJEME

Tjedno radno vrijeme Odjela raspoređeno je u pravilu na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka i to od 7:00 do 15:00 sati.

Uredovno rado vrijeme pisarnice od 7:00 do 15:00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama od 7:15 do 14:45 sati.

Službenicima koji rade na poslovima komunalnog i prometnog redarstva tjedno radno vrijeme može se rasporediti od ponedjeljka do subote.

Službenici koji rade na poslovima komunalnog i prometnog redarstva rade u smjenama. Radom u smjenama (smjenski rad) smatra se svakodnevni redovni rad službenika prema utvrđenom radnom vremenu koji službenik obavlja naizmjenično tijekom tjedna ili mjeseca u prijepodnevnom (I. smjena) ili poslijepodnevnom (II. smjena) dijelu dana.

Rad u I. smjeni je rad od ponedjeljka do petka koji započinje u 7:00, a završava u 15:00 sati i subotom od 8:00 do 13:00 sati, a rad u II. smjeni započinje radnim danom od ponedjeljka do petka u 13:00 i završava u 20:00 sati.

DJELATNOSTI ODJELA

  • obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se osiguravaju uvjeti za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, uređivanje građevinskog zemljišta te organiziranje obavljanja komunalnih djelatnosti te poslove zaštite okoliša
  • prostorno i urbanističko planiranje podrazumijeva poslove u vezi s uređenjem naselja, te planiranje razvoja i izgradnje građevina, pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture
  • organiziranje komunalnih djelatnosti podrazumijeva vođenje poslova upravljanja, građenja i održavanja nerazvrstanih cesta, vođenje jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama, praćenje i predlaganje mjera za ravnomjerni razvitak komunalnih djelatnosti izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izradu općih i pojedinačnih akata o komunalnom redu, geodetske poslove osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva te održavanje i razvoj geografsko informacijskog sustava Grada
  • poslovi zaštite okoliša podrazumijevaju obavljanje poslova iz nadležnosti Grada u djelatnosti upravljanja vodama, oko korištenja javnog vodnog dobra za odmor i rekreaciju, zaštite izvorišta, ograničenja korištenja voda i u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom, praćenje i analiziranje stanja u području zaštite okoliša, izradu izvješća, programa, planova i stručnih podloga iz područja zaštite okoliša te brigu o zaštiti okoliša (praćenje i mjerenje kakvoće vode, zraka i buke na području Grada Varaždina)
  • upravni odjel obavlja i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.

Popis zahtjeva

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina 0-1-stanari pješačke zone i vlasnici, odnosno zakupci poslovnih prostora unutar zone

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina 0-1-stanari pješačke zone i vlasnici, odnosno zakupci poslovnih prostora unutar zone

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina 0-2-trgovačka društva i obrti koji pružaju javne usluge od posebnog značaja

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina 0-2-trgovačka društva i obrti koji pružaju javne usluge od posebnog značaja

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina 0-3-trgovačka društva i obrti koji vrše radove ili pružaju usluge unutar pješačke zone tijekom cijele godine

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina 0-3-trgovačka društva i obrti koji vrše radove ili pružaju usluge unutar pješačke zone tijekom cijele godine

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina 0-4-trgovačka društva i obrti koji povremeno vrše radove ili pružaju usluge unutar pješačke zone do 30 dana

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina 0-4-trgovačka društva i obrti koji povremeno vrše radove ili pružaju usluge unutar pješačke zone do 30 dana

Zahtjev za izdavanje povlaštene godišnje parkirališne karte 0-5

Zahtjev za izdavanje povlaštene godišnje parkirališne karte 0-5

Zahtjev za izdavanje potvrde o neposjedovanju stana ili kuće 0-6

Zahtjev za izdavanje potvrde o neposjedovanju stana ili kuće 0-6

Zahtjev za korištenje javne površine 0-7

Zahtjev za korištenje javne površine 0-7

Zahtjev za izdavanje rješenja ili odobrenja za postavu reklamnog panoa LED displaya ili druge vrste reklame 0-10

Zahtjev za izdavanje rješenja ili odobrenja za postavu reklamnog panoa LED displaya ili druge vrste reklame 0-10

Zahtjev za izdavanje potvrde za uknjižbu stana, uknjižbenog očitovanja za garažu...0-13

Zahtjev za izdavanje potvrde za uknjižbu stana, uknjižbenog očitovanja za garažu...0-13