Upravni odjel za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju

Preradovićeva 10
42000 Varaždin
Pročelnica: Goranka Grgić

T: 042/658-022
F: 042/658-021
E: goranka.grgic@varazdin.hr

RADNO VRIJEME

Tjedno radno vrijeme Odjela raspoređeno je u pravilu na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka i to od 7:00 do 15:00 sati.
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama od 7:15 do 14:45 sati

DJELATNOSTI ODJELA

 • obavlja poslove u vezi s poticanjem gospodarskih i poduzetničkih aktivnosti, poslove vezane uz poticanje turizma, kao i poslove međunarodne suradnje i europskih integracija, koji se odnose na:
 • poslove iz područja gospodarstva,
 • analizu gospodarskih kretanja u Gradu,
 • izradu prijedloga održivog gospodarskog razvoja Grada,
 • savjetovanje načina financiranja u svrhu poticanja gospodarstva te predlaganje ostalih mjera za poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva na području Grada,
 • koordiniranje rada svih upravnih tijela u vezi s promicanjem ulaganja,
 • predlaganje provođenja mjera, s ciljem povećanja domaćih i stranih investicija i razvoja povoljnog investicijskog okruženja,
 • davanje pomoći i podrške pri izgradnji i unapređenju poslovnih i znanstveno-istraživačkih centara, poslovnih zona, inkubatora i tehnoloških parkova i ostalih poslovnih potpornih institucija,
 • sudjelovanje u stvaranju uvjeta za korištenje nekretnina u vlasništvu grada u funkciji razvojnih programa,
 • organiziranje provedbe programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva,
 • brigu o razvoju zona malog i srednjeg poduzetništva od interesa za Grad,
 • provođenje postupaka koji su vezani uz javno-privatno partnerstvo,
 • suradnju u području energetske učinkovitosti i održivog razvoja te obnovljivih izvora energije,
 • obavljanje poslova iz područja razvoja gospodarstva i poduzetništva kroz izradu strateških dokumenata,
 • predlaganje i provođenje programa, projekata i prioriteta gradske razvojne politike u skladu sa županijskom, nacionalnom i europskom politikom razvoja,
 • organiziranje i praćenje izrade Razvojne gospodarske strategije Grada,
 • praćenje stanja i analiziranje izvješća pravnih osoba osnovanih u područjima iz nadležnosti ovoga Upravnog odjela, čija osnivačka prava, udjele odnosno dionice ima Grad,
 • pribavljanje i distribuiranje informacija o potencijalnim izvorima financiranja gradskih programa i projekata te programa trgovačkih društava, ustanova i udruga državne i međunarodne razine iz nadležnosti Upravnog odjela,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju sukladno posebnim propisima,
 • sudjelovanje u organizaciji gospodarskih i turističkih manifestacija,
 • poticanje i promociju turističkih aktivnosti,
 • predlaganje i provođenje dokumenata za razvoj turističke djelatnosti na razini Grada kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada Varaždina, ugostiteljsko-hotelijerskim i drugim organizacijama,
 • praćenje i analiziranje stanja u području turizma te davanje smjernica za unaprjeđenje različitih oblika održivog turizma u Gradu,
 • obavljanje poslova iz područja unaprjeđenja razvoja kontinentalne turističke ponude naročito u dijelu smještajnih kapaciteta i novih turističkih proizvoda i atrakcija,
 • pronalaženje izvora i novih načina financiranja i kreditiranja turističke ponude,
 • koordiniranje aktivnosti svih dionika iz područja turizma uz posebnu suradnju s Turističkom zajednicom Grada i Varaždinske županije,
 • aktivno sudjelovanje u provođenju Županijske razvojne strategije u dijelu koji se odnosi na Grad Varaždin te sudjelovanje u organizaciji manifestacija,
 • provođenje aktivnosti i poslova suradnje s gradovima partnerima Grada i s ostalim međunarodnim subjektima,
 • suradnju s udrugama međunarodne suradnje s područja Grada,
 • pripremanje sporazuma o suradnji,
 • poticanje razvoja prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje Grada,
 • obavljanje poslova vezanih uz članstvo u međunarodnim organizacijama,
 • obavljanje poslova europskih integracija,
 • vođenje baze podataka o međunarodnim i EU projektima na području Grada,
 • koordiniranje poslova informiranja i edukacije građana, civilnog sektora, gospodarstva i javnog sektora o procesima europskih integracija,
 • izradu, koordiniranje i provođenje europskih i međunarodnih programa i projekata,
 • predlaganje, suradnju i koordiniranje pripreme i provedbu projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i ostalih međunarodnih ili nacionalnih fondova te državnih tijela,
 • izradu općih i pojedinačnih akata te stručnih prijedloga za provedbu razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Grada i to mjera strukturne politike, mjera zemljišne politike i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, mjera okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta, mjera ruralnog razvoja,
 • predlaganje i provođenje mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, poticanje interesnog povezivanja poljoprivrednika te pružanje stručne pomoći proizvođačima, pogotovo obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima,
 • provođenje i suradnja u provedbi mjera izvješćivanja u poljoprivredi i poduzimanje mjera za unapređenje proizvodnje hrane prema ekološkim načelima,
 • poslove u vezi s izradom i provedbom Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Varaždina,
 • suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za poslove navedene u ovom članku,
 • druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.