Upravni odjel za društvene djelatnosti

Preradovićeva 10
42000 Varaždin
Pročelnica: Danijela Vusić

T: 042/658-040
F: 042/658-041
E: danijela.vusic@varazdin.hr

RADNO VRIJEME

Tjedno radno vrijeme Odjela raspoređeno je u pravilu na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka i to od 7:00 do 15:00 sati.
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama od 7:15 do 14:45 sati

DJELATNOSTI ODJELA

 • obavlja poslove kojima se osiguravaju potrebe građana u području kulture, tehničke kulture i športa, području odgoja i obrazovanja te u području zaštite i unapređenja kvalitete življenja i socijalne skrbi te unapređenja zdravstvene zaštite, koji se odnose na:
 • obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga rada koji se odnose na praćenje stanja u području kulture, športa i tehničke kulture,
 • izradu akata i prijedloga za osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova u kulturi, športu i tehničkoj kulturi te predlaganje programa javnih potreba u tim područjima,
 • raspodjelu sredstava proračuna Grada odobrenih za programe kazališne, muzejske, galerijske, knjižničarske, glazbene, glazbeno-scenske, audio vizualne i novomedijske kulture te za kulturne manifestacije i zaštitu kulturnih dobara,
 • praćenje i poticanje rada udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi,
 • davanje stručne pomoći u realizaciji programa i rješavanju problematike korisnika proračuna Grada u kulturi,
 • sudjelovanje u pripremi i realizaciji kulturnih manifestacija,
 • praćenje poslova iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara, koordiniranje provedbe projekata zaštite i očuvanja kulturne baštine koji se financiraju ili sufinanciraju iz proračuna Grada,
 • osiguranje lokalnih potreba građana u području športa,
 • obavljanje stručnih poslova u osiguranju potrebnih uvjeta za kvalitetan razvoj športskih djelatnosti na području Grada,
 • sudjelovanje u organizaciji športskih manifestacija koje se odvijaju pod pokroviteljstvom Grada te suradnja sa Zajednicom športskih udruga Grada Varaždina i drugim športskim subjektima od interesa za Grada,
 • poticanje, praćenje rada i osiguravanje osnovnih financijskih uvjeta i materijalnih uvjeta za razvoj tehničke kulture na području Grada te suradnja sa Zajednicom tehničke kulture i sudjelovanje u organizaciji manifestacija tehničke kulture od interesa za Grad,
 • izradu akata i prijedloga za osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova odgoja i obrazovanja,
 • pripremu prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i obrazovanja iznad državnog pedagoškog standarda (program za darovite učenike, program produženog boravka, jednosmjenske nastave u osnovnim školama i športske aktivnosti),
 • obavljanje poslova vezanih uz korištenje sredstava namijenjenih za decentralizirane funkcije osnovnog školstva,
 • predlaganje mjera za daljnje unapređenje projekta jednosmjenske nastave u osnovnim školama sukladno zakonu,
 • pripremu i predlaganje mjera na unapređenju i razvoju predškolskog odgoja,
 • provođenje programa te predlaganje daljnjih mjera za unapređenje programa namijenjenih djeci s posebnim potrebama (pomoćnik u nastavi),
 • pripremu programa za učenike i djecu predškolskog uzrasta s posebnim potrebama, programa za dodatnu edukaciju učitelja i stručnih suradnika,
 • gradske razine natjecanja, smotri i susreta, međunarodnu i međugradsku suradnju škola,
 • stipendiranje darovitih srednjoškolaca i studenata, kao i osiguranje drugih programa u funkciji odgoja i obrazovanja,
 • izradu akata, organiziranje postupka i praćenje podataka vezano uz stipendiranje učenika i studenata, prijevoz učenika i studenata te cjeloživotnog obrazovanja,
 • praćenje zakonitosti rada znanstvenih ustanova kojima je osnivač Grad, te predškolskih i osnovnoškolskih ustanova kojima je osnivač Grad,
 • izradu prijedloga akata iz djelatnosti odgoja i obrazovanja,
 • izradu prijedloga strateških dokumenata i sudjelovanje u projektima iz područja odgoja i obrazovanja,
 • planiranje, organiziranje i praćenje poslova investicijskog i tekućeg održavanja objekata ustanova predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja, te izrada izvješća o provedenim aktivnostima,
 • obavljanje poslova u vezi zaštite i unapređenja kvalitete življenja građana na području Grada,
 • praćenje kretanja životnog standarda građana i predlaganje mjera za zaštitu i unapređenje socijalne skrbi na razini Grada, utvrđivanje socijalnih programa i javnih potreba Grada te predlaganje i provođenje različitih oblika pomoći socijalno ugroženim građanima,
 • obavljanje poslova vezanih uz različite oblike zaštite, posebno onih koji su vezani uz pomoć socijalno osjetljivim i ugroženim skupinama građana (ovisnicima, osobama s invaliditetom, osobama starije životne dobi, djeci, mladima, beskućnicima, žrtvama obiteljskog nasilja, stradalnicima iz rata),
 • obavljanje upravnih i stručnih poslova iz područja socijalne skrbi i zdravstva,
 • suradnju i koordiniranje rada s udrugama, drugim pravnim osobama i ustanovama iz područja zdravstva i socijalne skrbi, te planiranje sredstava i provođenje postupka za sufinanciranje njihovih programa,
 • rješavanje u prvom stupnju u upravnom postupku u području socijalne skrbi u skladu sa zakonom,
 • odobravanje raznih vrsta financijskih i materijalnih potpora građanima, ustanovama i udrugama sukladno zakonu prenijetim u djelokrug Grada,
 • sudjelovanje u poslovima vezanim uz sustav poboljšanja uvjeta u sistemu zdravstva, te zdravstvene zaštite na području Grada Varaždina,
 • provođenje projekata sufinanciranja od strane EU i državnih tijela iz nadležnosti upravnog tijela,
 • praćenje ostvarenja programa, namjenskog i svrsishodnog korištenja proračunskih sredstava Grada te praćenje stanja i analizu izvješća pravnih osoba osnovanih u područjima iz Upravnog odjela, čija osnivačka prava, udjele odnosno dionice ima Grad,
 • obavljanje administrativnih i drugih poslova za radna tijela Grada, koja se sukladno posebnim propisima osnivaju za područje kulture, tehničke kulture i športa, područje odgoja i obrazovanja te socijalne skrbi i zdravstva,
 • suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za poslove navedene u ovom članku,
 • druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.